Wat is Vrijmetselarij?

Het is niet eenvoudig om één allesomvattende definitie te geven. Dat komt doordat de vrijmetselarij zeer veelzijdig is. Het is een levensschool voor hen die willen werken aan hun eigen geestelijke ontwikkeling en daarbij niet gebonden wensen te zijn aan dogma’s, of zich te laten sturen door de denkbeelden van een “leider”. Daartoe werkt de vrijmetselarij met inwijdingen, symbolen en rituelen. De vrijmetselarij is een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden waar persoonlijk contact en respect voor elkaar een grote rol spelen en waar ook ruimte is voor gezelligheid.
Daarnaast is het een broederschap. Die broederschap is een bijzondere vorm van onderlinge verbondenheid, die voortkomt uit de gedeelde ervaring van de inwijding.

Iemand die belangstelling toont voor de vrijmetselarij met het voornemen om lid te worden krijgt een aantal gesprekken met vrijmetselaren. In die gesprekken wordt bezien of de vrijmetselarij kan bijdragen aan de geestelijke groei van de belangstellende en ook of hij ontvankelijk is voor rituelen en symbolen, d.w.z. voor de werkwijze van de vrijmetselarij.
Als besloten wordt om de belangstellende als lid op te nemen, dan wordt hij ingewijd. De inwijding vormt zijn eerste kennismaking met de werkwijze van de vrijmetselarij en met de leden van de groep, dat is de loge, waarvan hij lid wordt. Die inwijding is een unieke ervaring waarbij het aankomt op een zeer persoonlijke beleving. Na zijn inwijding kan het nieuwe lid zijn ervaring delen met de leden van zijn loge in de verbondenheid van de broederschap. Hij wordt door de andere leden gesteund in zijn zoektocht naar het hogere beginsel dat in hem leeft, zijn ware Zelf. Hij leert gaandeweg zelf te zoeken hoe hij zijn leven kan verruimen, een bron in zichzelf aan te boren, waardoor hij liefde zal uitstralen naar zijn medemens en zijn plaats in het geheel van de schepping te ontdekken.

 

Wat verstaat men onder rituelen?
Dat zijn terugkerende handelingen. Een voorbeeld hiervan is een voorzitter die een vergadering opent met een slag van zijn voorzittershamer. Als hij op die manier elke vergadering opent, is dat een openingsritueel geworden; een vaste, steeds terugkerende handeling zonder welke de vergadering niet is geopend.

 

 

Wat is symboliek?
Een symbool is een uiterlijke vorm die verwijst naar een innerlijke, vaak nog niet ont-dekte, waarde. Symbolen en rituelen (symbolische handelingen en teksten) bieden handvatten om te 'arbeiden' aan jezelf en daarmee aan een betere wereld. Symbolen zijn multi-interpretabel en daarmee niet dogmatisch, omdat ze ruimte bieden om een persoonlijk invulling te geven aan waarden en betekenissen die in de rituelen centraal staan. De vrijmetselarij werkt vooral met twee soorten symboliek: de lichtsymboliek en de bouwsymboliek.
De symboliek is een geheim dat ontsluierd dient te worden en waaraan iedere vrijmetselaar graag zijn steentje bijdraagt. Het is op te vatten als een geheim dat ongeschonden dient te blijven om degene die een inwijding beleeft zijn eigen ervaring op te laten doen en zijn eigen levenslessen te laten leren.

 

 

Hoe kun je vrijmetselaar worden?
De 'Orde der Vrijmetselaren' doet niet aan werving. Wie lid wil worden, moet daar zelf het initiatief toe nemen. Hij doet er goed aan zich zo uitvoerig mogelijk over vrijmetselarij, de Orde en de voorwaarden voor toetreding te laten voorlichten. Daarbij zal een loge in zijn omgeving hem graag behulpzaam zijn.

 

Door u aan te melden bij een loge zet u de eerste stap op weg naar toetreding tot de Orde van Vrijmetselaren.

 

 

Waarom kunnen alleen mannen lid worden?
Het lidmaatschap van de 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden' (de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse loges) staat alleen open voor mannen vanaf 18 jaar.
De reden hiervoor is deels historisch (de van oorsprong ambachtelijke loges kenden alleen mannelijke arbeiders), maar ook van heel praktische aard. Het is van belang dat een vrijmetselaar zich kwetsbaar op durft te stellen en geen behoefte heeft om zich een houding te geven. Dat gaat veel mannen gemakkelijker af in een mannengemeenschap met een hoge mate van geborgenheid dan in een gemengd gezelschap, waarin een zich kwetsbaar opstellende man nog steeds geen gemeengoed is.

Voor vrouwen zijn er vergelijkbare organisaties. Zij kunnen terecht bij de gemengde ordes of de Feminea Textura.